e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478PROFIL

JUDr. Lenka Deverová

JUDr. Lenka Deverová vystudovala právnickou fakultu University Karlovy. V advokacii působí od roku 1994 jako samostatný advokát. Specializuje se na oblast občanského včetně rodinného a obchodního práva, především pak na nadační a spolkové právo. V současné době se zaměřuje zejména na oblast aplikace nového občanského zákoníku do činnosti právnických osob, zejména na oblast transformací jednotlivých právních forem. V této oblasti se věnuje i přednáškové činnosti.

Od roku 2005 je členkou Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Má zkušenosti s prací ve veřejné správě. Jako školitel spolupracuje s několika organizacemi, které zajišťují školení manažerů neziskového sektoru.

Podílela se na přípravě řady zákonů týkajících se neziskových organizací. Spolupracovala na přípravě nového občanského zákoníku – části zabývající se právnickými osobami. Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejné prospěšnosti.

Řadu let působí jako vysokoškolský učitel na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, katedře studií občanské společnosti (www.fhs.cuni.cz/kos), kde se specializuje na problematiku vytváření právního rámce pro občanský sektor a oblast sociálního podnikání

Je autorkou řady článků k problematice neziskového sektoru a spoluautorkou řady publikací např. Švestka, Dvořák, Fiala a kol.: Občanský zákoník, Komentář, Svazek 1., Wolters Kluwer ČR, 2014, Svejkovský, Marek a spol.: Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář, C.H.Beck 2015, Komentář k zákonu o obecně prospěšných společnostech, C.H.Beck 2013, Právnické osoby v novém občanském zákoníku, komentář, C.H.Beck 2013, M. Dohnalová, L. Deverová, K., Legnerová, T. Pospíšilová: Lidské zdroje v sociálních podnicích, Wolters Kluwer, 2015, kol. Bohumil Nekolný a kol. Divadelní systémy a kulturní politika, Divadelní ústav 2006, Skovajsa, M. a kol. : Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice, nakl. Portal, Praha 2010, Dohnalová, M., Deverová, L., Šloufová, R., Průša, L., Kotíková, J., Bareš, P. : Sociální ekonomika - vybrané otázky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2010.

Logo RotaryJe zakládající členkou Rotary klubu Praha City Rotary klub Praha City a v hnutí Rotary International (www.rotary2240.org) působí 20 let. Je členkou dozorčí rady Nadačního fondu proti korupci, členkou dozorčí rady Horské služby ČR, členkou správní rady Činoherního klubu. o.p.s., členkou dozorčí rady Divadla Archa, o.p.s. a členkou správní rady Nadace pro současné umění. Je spoluzakladatelkou jedné z nejúspěšnějších soukromých vysokých škol - Anglo-americké vysoké školy, o.p.s. (www.aauni.edu).

Personální obsazení kanceláře:

Ing. Dana Weidenhofferová – vedení kanceláře, sjednávání schůzek

JUDr. Václav Plachý JUDr. Plachý je absolvent Právnické fakulty UK. V advokacii působí více než 25 let, věnuje se civilnímu i trestnímu právu. Je specialistou na spolkové právo, zejména myslivecké, na pracovní právo, na problematiku náhrad škod.
kontakt: vaclavplachy@seznam.cz, +420 603 516 878

Spolupracující advokáti a notáři:

Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, v. o. s.

sídlo Kamenická 1, Plzeň; Holečkova 21, Praha 5
JUDr. Jaroslav Svejkovský poskytuje právní službu zejména v oborech občanského a obchodního práva. Publikuje v odborných časopisech. V současné době přednáší a vede semináře zejména v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Je „Právník roku 2012“ v oboru občanského práva.
Kontakt: svejkovsky@aksvejkovsky.cz

Mgr. Marek Hlaváč

sídlo: Akademická 663/5, Praha 10-Malešice
kontakt: judr.marekhlavac@gmail.combr /> Mgr. Marek Hlaváč je absolvent Právnické fakulty UK. Působil několik let jako asistent soudce Městského soudu v Praze. Nyní působí jako samostatný advokát se zaměřením jak na civilní, tak na trestní právo.

JUDr. Jana Svejkovská, notářská kancelář

sídlo Kamenická 1, Plzeň; Holečkova 21, Praha 5
kontakt: www.notar-svejkovska.cz
Renomovaná notářská kancelář JUDr. Jany Svejkovské byla založena v roce 2001. Poskytuje veškeré notářské služby včetně sepisování notářských zápisů o založení ústavů, nadací, obchodních společností a družstev, transformaci spolků na ústav či nadací, transformaci obecně prospěšných společností na ústavy a přímých zápisů zakládaných subjektů do veřejného rejstříku.

Spolupracující odborníci:

Ing. Petr Jan Pajas – zahraniční agenda, aplikace občanského zákoníku na činnost neziskových organizací Kontakt: pj.pajas@gmail.com nebo telefonicky +420 603 450 802.

Ing. Pajas je původní profesí jaderný fyzik, svou profesi mohl vykonávat pouze do roku 1972. Po roce 1989 zastával řídící funkce v několika občanských a příspěvkových organizacích, jako např. Československá nadace Charty 77, Institut městské informatiky hl. m. Prahy, působil ve vedení Anglo-americké vysoké školy v Praze. Od roku 2010 přednáší na FHS UK kurs Občanská společnost v Evropské unii. Ing. Pajas dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním centrem pro právo neziskových organizací (ICNL - International Center for Not-for-Profit Law, Washington, DC, USA). Je autorem řady statí v mezinárodních i českých časopisech a editorem či spoluautorem několika knižních publikací.

Ing. Jaromír Adamec - Aktivně se podílí na práci Sekce odborného kolegia Komory daňových poradců ČR pro zdaňování neziskových organizací, člen Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace adamec@adamec-audit.cz