e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY

Položky 9 z celkem 9

Odstoupení člena správní rady OPS

01.09.2015

1. V případě, že člen správní a dozorčí rady o.p.s. odstoupí, viz ustanovení § 12 odst. 2, písm. c) zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., kdy dojde k zániku jeho členství?

2. Který orgán obce jako zakladatele obecně prospěšné společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti.

Sídlo spolku

01.09.2015

OZ neobsahuje žádnou specifickou úpravu sídla spolku nebo pobočného spolku. Je nutné vycházet z obecné úpravy sídla v OZ.

Občanská sdružení po 1.1.2014

06.01.2014

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, který přináší změny do života všech občanských sdružení. Co musejí udělat? Mohou dál fungovat a dělat svou činnost mnohdy ve formě poskytování služeb veřejnosti? Musejí se nějakým způsobem transformovat?

Komentář - právnické osoby v novém OZ

14.11.2013

V nakladatelství C.H.Beck vyšla v edici Beckovy komentáře publikace Svejkovský, Deverová a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku.
http://eshop.beck.cz/pravnicke-osoby-v-novem-obcanskem-zakoniku-komentar-d/

Občanská sdružení a nový občanský zákoník - YouTube

05.09.2013

Principy a pravidla, o něž nový občanský zákoník opírá legislativu týkající se spolků, byly hlavním námětem „kulatého stolu" konaného 21. května 2013 pražském sídle Justiční akademie.

Výdělečná činnost spolků

10.07.2013

Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy MS zaujala stanovisko k otázce výdělečné činnosti spolku. V něm se jednoznačně stanoví, že spolek může i v rámci hlavní činnosti realizovat za určitých předpokladů výdělečnou činnost. Toto stanovisko je zásadní pro ty občanská sdružení, která se obávala toho, že v hlavní činnosti nebudou moci organizovat volnočasové aktivity dětí, pořádat amatérská divadelní představení apod.

Spolky a poskytování sociálních služeb

10.07.2013

MPSV zaujalo stanovisko k otázce poskytování sociálních služeb spolky po 1.1.2014.

Judikát - změna v osobách zakladatelů OPS

09.05.2013

Vrchní soud v Olomouci svým rozhodnutím připustil možnost změny v osobách zakladatelů obecně prospěšné společnosti.

Rozsudek NNS

21.01.2008

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 869/2006 Sb. NSS, ze dne 10. listopadu 2005

<<  1  >>