e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY

Položky 10 z celkem 10

Odstoupení členů orgánů právnické osoby podle §160 NOZ

19.03.2018

Ustanovení §160 NOZ upravuje postup v případě odstoupení člena orgánu ze své funkce. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení právnické osobě. Oznámení o odstoupení lze učinit i do zápisu z jednání příslušného orgánu. Ustanovení §160 NOZ slouží ochraně právnické osoby před náhlým odchodem člena

Neziskové organizace - povinnost aktualizovat údaje zapsané ve veřejném rejstříku

04.03.2018

Neziskové organizace stejně jako ostatní právnické osoby jsou povinny udržovat svůj zápis ve veřejném rejstříku v aktuální podobě. Při aplikaci § 11 zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR) musí právnická osoba podat návrh na změnu zápisu bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Rozhodnou skutečností může být např. rozhodnutí o změně účelu právnické osoby, rozhodnutí o změně sídla, skončení funkčního období člena orgánu a jmenování nového člena resp. znovujmenování téže osoby.

Osoba blízká právnické osobě

03.03.2018

Nadace nesmí podle § 353 odst.2 OZ poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli, ani osobě zakladateli blízké. Platí tato blokace i v situaci, kdy nadace, jejímž zakladatelem je právnická osoba, chce poskytnout nadační příspěvek právnické osobě, v níž je zaměstnán člen statutárního orgánu nadace?

Odstoupení člena správní rady OPS

01.09.2015

1. V případě, že člen správní a dozorčí rady o.p.s. odstoupí, viz ustanovení § 12 odst. 2, písm. c) zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., kdy dojde k zániku jeho členství?

2. Který orgán obce jako zakladatele obecně prospěšné společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti.

Sídlo spolku

01.09.2015

OZ neobsahuje žádnou specifickou úpravu sídla spolku nebo pobočného spolku. Je nutné vycházet z obecné úpravy sídla v OZ.

Občanská sdružení po 1.1.2014

06.01.2014

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, který přináší změny do života všech občanských sdružení. Co musejí udělat? Mohou dál fungovat a dělat svou činnost mnohdy ve formě poskytování služeb veřejnosti? Musejí se nějakým způsobem transformovat?

Komentář - právnické osoby v novém OZ

14.11.2013

V nakladatelství C.H.Beck vyšla v edici Beckovy komentáře publikace Svejkovský, Deverová a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku.
http://eshop.beck.cz/pravnicke-osoby-v-novem-obcanskem-zakoniku-komentar-d/

Občanská sdružení a nový občanský zákoník - YouTube

05.09.2013

Principy a pravidla, o něž nový občanský zákoník opírá legislativu týkající se spolků, byly hlavním námětem „kulatého stolu" konaného 21. května 2013 pražském sídle Justiční akademie.

Výdělečná činnost spolků

10.07.2013

Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy MS zaujala stanovisko k otázce výdělečné činnosti spolku. V něm se jednoznačně stanoví, že spolek může i v rámci hlavní činnosti realizovat za určitých předpokladů výdělečnou činnost. Toto stanovisko je zásadní pro ty občanská sdružení, která se obávala toho, že v hlavní činnosti nebudou moci organizovat volnočasové aktivity dětí, pořádat amatérská divadelní představení apod.

Judikát - změna v osobách zakladatelů OPS

09.05.2013

Vrchní soud v Olomouci svým rozhodnutím připustil možnost změny v osobách zakladatelů obecně prospěšné společnosti.

<<  1  >>