e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY - VÝDĚLEČNÁ ČINNOST SPOLKŮ

10.07.2013

Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy MS zaujala stanovisko k otázce výdělečné činnosti spolku. V něm se jednoznačně stanoví, že spolek může i v rámci hlavní činnosti realizovat za určitých předpokladů výdělečnou činnost. Toto stanovisko je zásadní pro ty občanská sdružení, která se obávala toho, že v hlavní činnosti nebudou moci organizovat volnočasové aktivity dětí, pořádat amatérská divadelní představení apod.

Ze stanoviska Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy MS:

Hlavní činnost spolku (§ 217 NOZ) sleduje uplatňování společného zájmu, ať soukromého nebo veřejného, k němuž byl spolek založen. Hlavní činností může být například hraní divadelních představení (včetně nastudování divadelních her) nebo hraní sportovních utkání (včetně tréninku), či péče o volný čas dětí a mládeže (vč. pořádání táborů a dalších aktivit), jakož i výměna a sdílení odborných poznatků, ochrana zájmů části veřejnosti, například spotřebitelů, apod. V rámci hlavní činnosti může spolek vyvíjet i výdělečnou činnost, nicméně pouze nejedná-li se o „podnikání nebo jinou výdělečnou činnost“, kterou lze ve smyslu § 217 odst. 2 vyvíjet pouze v rámci vedlejší činnosti. Jinými slovy, výdělečná činnost může být součástí hlavní činnosti spolku pouze za předpokladu, že jsou kumulativně splněny dvě základní podmínky:
• tato výdělečná činnost je prostředkem dosahování statutárního účelu spolku, ke kterému byl založen
• tato výdělečná činnost nedosahuje takové úrovně, aby ji bylo možné považovat za činnost „srovnatelnou s podnikáním“, tedy za soustavnou činnost provozovanou za účelem dosažení zisku.

Proto lze v rámci hlavní činnosti příležitostně (nikoli soustavně) pořádat představení amatérského divadla, kroužku lidových tanců, letní tábor, hasičský nebo myslivecký bál a vybírat vstupné i tehdy, jestliže výtěžek překročí náklady. V podstatě se jedná o nahodilé vybočení do výdělečné činnosti. Příkladem může být příležitostné pořádání letního tábora (například jednou ročně), které může být součástí hlavní činnosti i tehdy, je-li náhodně dosažen výdělek, a to oproti například trvalému (soustavnému celoročnímu nebo alespoň sezónnímu) provozování turistické ubytovny za účelem zisku, které by již bylo součástí vedlejší hospodářské činnosti.

Celé stanovisko viz:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-cinnost-spolku.pdf


Zpět na aktuality.