e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY - KOMENTÁŘ - PRÁVNICKÉ OSOBY V NOVÉM OZ

14.11.2013

V nakladatelství C.H.Beck vyšla v edici Beckovy komentáře publikace Svejkovský, Deverová a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku.
http://eshop.beck.cz/pravnicke-osoby-v-novem-obcanskem-zakoniku-komentar-d/

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář.
:
Svejkovský, Deverová a kol.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku.
Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.


Zpět na aktuality.