e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY - SÍDLO SPOLKU

01.09.2015

OZ neobsahuje žádnou specifickou úpravu sídla spolku nebo pobočného spolku. Je nutné vycházet z obecné úpravy sídla v OZ.

Každá právnická osoba musí mít podle OZ své sídlo, jedná se o jeden z identifikačních znaků právnické osoby. Sídlo se zapisuje do veřejného rejstříku plnou adresou sídla tj. obec, ulice a budova s číslem popisným nebo číslem evidenčním. Sídlo právnické osoby může být i v bytě. Zřízení sídla právnické osoby v bytě nesmí narušit klid a pořádek v domě. OZ je konstruován na zásadě tzv. formálního sídla – tzn. že sídlem právnické osoby je adresa, která je jako sídlo zapsané v rejstříku, ať již se jedná o sídlo faktické tj. místo, kde skutečně realizuje činnost nebo pouze o doručovací adresu.

K zápisu sídla spolku (i pobočného spolku) do spolkového rejstříku je nutné doložit tzv. právní titul užívání. Podle §14 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob postačí k doložení existence sídla písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním sídla souhlasí. Prohlášení nesmí být starší 3 měsíců a podpis na něm musí být ověřen. Právním titulem užívání může být i smlouva např. nájemní, o výpůjčce. Smlouva bude právním titulem tam, kde se formální sídlo kryje se sídlem faktickým. Pokud je v souhlasu s umístěním sídla uvedeno, že „souhlas se vydává pouze pro potřebu zápisu sídla na spolkového rejstříku“, znamená to, že se dává souhlas k formálnímu sídlu. I v tomto případě je však nutné dohodnout s poskytovatelem souhlasu způsob přebírání pošty, která může být na adresu v rejstříku zapsaného sídla zasílána.

Právní titul užívání musí být dán po celou dobu existence právnické osoby, zde spolku. Pokud ten, kdo poskytl souhlas s užíváním sídla spolku tento souhlas odejme, je povinnosti spolku si zajistit jiné sídlo. Zánik právního titulu užívání (odnětí souhlasu, výpověď smlouvy) může být důvodem pro soud k zahájení řízení o zrušení právnické osoby.

Pro právnické osoby neexistuje ekvivalent tzv. bezdomovského trvalého pobytu na obecním úřadě. Ten se upravuje podle zákona o evidenci obyvatel pouze pro fyzické osoby. Obecní úřad tedy ve vztahu k právnické osobě nemá žádnou povinnost jí poskytnout sídlo, pokud není schopna si sama zajistit sídlo.


Zpět na aktuality.