e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY - ODSTOUPENÍ ČLENA SPRÁVNÍ RADY OPS

01.09.2015

1. V případě, že člen správní a dozorčí rady o.p.s. odstoupí, viz ustanovení § 12 odst. 2, písm. c) zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., kdy dojde k zániku jeho členství?

2. Který orgán obce jako zakladatele obecně prospěšné společnosti jmenuje členy správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti.

Dotčená ustanovení právních předpisů:

§ 3050 OZ
Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

§ 160 OZ
Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

§ 12 odst.2 zákona č.248/1995 Sb.
Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.

§ 84 odst.2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.

§ 102 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(2) Radě obce je vyhrazeno
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),

Stanovisko:

ad 1)
Práva a povinností obecně prospěšných společností (dále jen „OPS“) se v souladu s §3050 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) nadále řídí zákonem č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Toto ustanovení však nelze vyložit tak, že na právní poměry OPS se úprava OZ nevztahuje. OZ v §9 stanoví, že se práva a povinnosti osobní a majetkové povahy řídí OZ v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. Z tohoto ustanovení, které vyjadřuje základní pravidlo soukromého práva, že OZ působí subsidiárně na všechny soukromoprávní poměry osob, pokud nejsou upraveny odlišně od OZ ve zvláštních předpisech, je nutné vycházet i při posouzení otázky, zda se na poměry OPS aplikuje kogentní ustanovení §160 OZ.

Zákon č.248/1995 Sb. v § 12 odst.2 pouze uvádí způsoby zániku členství ve správní radě OPS. Toto ustanovení však neřeší časový okamžik zániku funkce. V praxi OPS tak docházelo k interpretačním problémům, kterým okamžikem funkce zaniká zejména v případech, kdy nebylo v rezignačním sdělení uvedeno datum, k němuž člen SR odstupuje. Tento problém právě úprava §160 odstraňuje.

OZ neupravuje v obecných ustanoveních o orgánech právnických osob (§151-160) jednotlivé způsoby zániku funkce, pouze pro případ odstoupení stanoví lhůtu dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení právnické osobě. OZ tak sjednocuje úpravu odstoupení pro všechny soukromoprávní právnické osoby do jediného režimu (viz Švestka J.; Dvořák J.; Fiala J. a kol. Občanský zákoník.Komentář. Svazek I, Praha; Wolters Kluwer, a.s., 2014, str.534). Rezignační lhůta má zamezit náhlým odchodům rezignujících osob a zajištění, že bude funkce řádně předána a její výkon ukončen.

K zániku funkce členů správní a dozorčí rady OPS dojde uplynutím dvou měsíců po té, kdy OPS obdrží sdělení o rezignaci. V aplikační praxi soudy akceptují i postup, kdy je sdělení o rezignaci součástí zápisu ze zasedání správní rady. V takovém případě funkce zanikne uplynutím dvou měsíců ode dne zasedání správní rady.

ad 2)
Ve věci jmenování členů správní a dozorčí rady OPS je nutné rozlišit dvě situace, a to jednak samotné jmenování člena správní rady a jednak úpravu zakládací smlouvy OPS, která podle §4 odst.2 zákona č.248/1995 Sb. obsahuje identifikační údaje členů SR a DR.

Jmenování členů správní rady OPS je součástí vyhrazené působnosti rady obce a schvalování zakládací listiny a jejích změn je ve výhradní působnosti zastupitelstva obce. Primárně tedy rada obce jmenuje nové členy SR a DR a následně Zastupitelstvo upraví složení správní a dozorčí rady v zakládací listině.

K tomu poznamenávám, že složení správní a dozorčí rady nemusí být obsaženo ve statutu OPS, je-li vydán. Statut je podle § 13 odst.4 zákona č.248/1995 Sb. předpisem, který upravuje podrobnosti činnosti OPS a nikoliv fungování zákonných orgánů.


Zpět na aktuality.