e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY - VYLOUČENÍ ČLENA SPOLKU

03.03.2018

Vyloučení člena spolku je jedním z možných způsobů ukončení členství ve spolku. Jedná se o nedobrovolné ukončení členství konkrétního člena, při němž musí být dodržen postup stanovený občanským zákoníkem a stanovami spolku.

Podle §239 OZ je možné vyloučení člena pouze pokud závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku. Výzva k zjednání nápravy není nutná, pokud není možné porušení povinnosti odčinit nebo pokud porušení povinnosti způsobilo spolku zvlášť závažnou újmu. Ve stanovách může spolek stanovit jiné nebo další důvody vyloučení člena ze spolku. Jako důvod bývá obvykle uváděno opakované i méně závažné porušení povinností člena. Při určení rozsahu povinností člena se vychází primárně ze stanov spolku. Základní zákonné povinnosti členů spolku jsou stanoveny v §212 odst.1 OZ upravujícím obecné povinnosti členů korporace – chovat se čestně vůči spolku a zachovávat jeho vnitřní řád. Není však možné vyloučení člena ze spolku bez uvedení důvodů.
Při vyloučení člena je vedle řádného určení důvodů vyloučení dodržet i formální proceduru stanovenou zákonem nebo stanovami. V návrhu na vyloučení musí být uveden důvod vyloučení. Člen, proti němuž návrh na vyloučení směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a navrhnout důkazy ve svůj prospěch. Z této zákonné úpravy vyplývá, že návrh na vyloučení a rozhodnutí o vyloučení musí být vyhotoveno v písemné formě.
O vyloučení rozhoduje orgán určený stanovami. Pokud stanovy tuto pravomoc nesvěřují žádnému z orgánů spolku, rozhoduje o vyloučení podle § 240 OZ statutární orgán. Občanský zákoník nestanoví, jak má vypadat rozhodnutí o vyloučení po formální stránce. V rozhodnutí o vyloučení by mělo být kromě toho, že orgán rozhodl o vyloučení, uvedeno i odůvodnění. V něm by mělo být zdůvodněno, proč se rozhodující orgán rozhodl pro vyloučení, měly by být popsány všechny skutečnosti, které byly při rozhodování uvedeny jako důkazy na obou stranách a tyto by měly být zhodnoceny. Rozhodnutí o vyloučení musí být vyloučenému členovi doručeno.
Je-li ve stanovách určen orgán, který přezkoumává rozhodnutí o vyloučení, může vyloučený člen do 15 dnů po doručení rozhodnutí o vyloučení, požádat příslušný orgán o přezkoumání. Obvykle je přezkumným orgánem členská schůze. Přezkumný orgán rozhodnutí o vyloučení buď zruší, pokud odporuje vyloučení zákonu nebo stanovám, nebo ho v opačném případě potvrdí. Konečné rozhodnutí musí být členovi rovněž doručeno. Rozhodnutí opět obsahuje výrok rozhodnutí a odůvodnění. Lze doporučit, aby v něm bylo i uvedeno, že se jedná o rozhodnutí konečné.
Člen pak má poslední možnost. Odvolat se do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí k soudu.


Zpět na aktuality.