e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478AKTUALITY - OSOBA BLÍZKÁ PRÁVNICKÉ OSOBĚ

03.03.2018

Nadace nesmí podle § 353 odst.2 OZ poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli, ani osobě zakladateli blízké. Platí tato blokace i v situaci, kdy nadace, jejímž zakladatelem je právnická osoba, chce poskytnout nadační příspěvek právnické osobě, v níž je zaměstnán člen statutárního orgánu nadace?

Při řešení uvedené otázky je třeba vyjít ze skutečnosti, že právnická osoba je na rozdíl od osob fyzických pouze uměle organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná (viz §20 OZ). Tento umělý útvar je úzce spojen s fyzickými osobami – zde zmiňme judikát Nejvyššího soudu ČR čj. 21 Cdo 2192/2001 ze dne 1. srpna 2002, kde Nejvyšší soud konstatuje, že pro právnickou osobu je mimo jiné charakteristické, že svou vůli nevytváří sama o sobě, ale jen prostřednictvím fyzických osob, a to těch, které jsou k tomu podle práva povolány. Jen prostřednictvím fyzických osob právnická osoba také projevuje svoji vůli navenek (zejména činí právní úkony). Právní úkony právnické osoby ve všech věcech činí ti, kdo jsou jejím statutárním orgánem, a právní úkony mohou činit za právnickou osobu i jiní její zaměstnanci nebo členové, stanoví-li to její vnitřní předpisy nebo to je vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Z judikatury vyplývá, že právnická osoba (zásadně bez dalšího) je osobou blízkou členu svého statutárního orgánu. U ostatních osob (členů dalších orgánů) je třeba posuzovat, zda mají k právnické osobě vztah obdobný vztahu rodinnému a současně zda by důvodně pociťovaly újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní.

Z ustálené judikatury vyplývá, že okolnost, že právnická osoba na jedné straně a fyzická osoba na straně druhé mají společnou osobu blízkou, z nich ještě nedělá osoby, jež jsou si navzájem blízké. Lze se domnívat, že tento závěr je aplikovatelný i na situaci, kdy na obou stranách jsou právnické osoby. Bylo by tedy nesprávné při posuzování vztahu právnických osob jako osob blízkých je považovat za osoby navzájem blízké jen na základě totožnosti osob, které tvoří jejich orgány. Současně musí být mezi právnickými osobami naplněn i požadavek důvodně pociťované újmy, kterou by utrpěla druhá právnická osoba jako újmy vlastní.

K dotazu uvedenému v úvodu, lze tedy konstatovat, že člen statutárního orgánu zakladatele je osobou blízkou zakladateli. Jeho současná pozice zaměstnance v právnické osobě, která se uchází o nadační příspěvek však z této právnické osoby nečiní osobu blízkou zakladateli a zákaz dle § 353 OZ se na ní nevztahuje.


Zpět na aktuality.