e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478CENA ZA SLUŽBY

Při stanovení ceny za služby advokáta se vychází z vyhl. č.177/1996 Sb., advokátní tarif. Odměna advokáta může být dvojího druhu, a to smluvní odměna nebo mimosmluvní odměna. Dále má advokát nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

Náhrada hotových výdajů – 300,- Kč za úkon
Náhrada za promeškaný čas – 100,- Kč za každou započatou 0,5 hodinu při úkonech mimo kancelář advokáta

Smluvní odměna

Smluvní odměna je stanovena ujednáním mezi klientem a advokátem o částce, za kterou bude právní služba poskytnuta nebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna je sjednávána s ohledem na obtížnost a odbornost skutkových a právních problémů spojených s věcí, potřebu speciálních znalostí, zkušeností, pověsti a schopností advokátky, časové požadavky klienta na vyřízení věci a časové nároky na práci advokátky spojené s vyřízením věci.

Smluvní odměna je sjednávána jako hodinová, paušální částkou za právní služby nebo paušální měsíční odměna.

Smluvní odměna stanovená hodinovou sazbou se vypočte jako násobek sjednané sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb klientovi. Hodinová sazba se pohybuje od 2.000,- Kč do 3.000,- Kč + 21% DPH za každou započatou hodinu. Je-li poskytnuta konzultace osobně nebo prostřednictvím technických prostředků, účtuje se odměna ve výši 800,- Kč + 21% DPH. Je-li k poskytnutí právní služby nutno použít cizího práva nebo cizího jazyka může sazba činit až 3500,- Kč + 21% DPH za každou započatou hodinu podle náročnosti poskytnuté právní služby.

Paušální částka za právní službu se používá v případech, kdy klient požaduje poskytnutí komplexní právní služby např. založení obecně prospěšné společnosti nebo nadace včetně zajištění zápisu do rejstříku.

Sjednání paušální měsíční odměny se obvykle nabízí klientům, kteří právních služeb kanceláře využívají častěji a průběžně. Měsíční paušální částka vychází z hodinové sazby advokáta násobené odhadnutým počtem hodin.

Mimosmluvní odměna

Pokud se advokátka s klientem nedohodne na smluvní odměně za poskytnutou právní službu, náleží jí odměna podle advokátního tarifu. Její výše se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon služby a podle počtu úkonů, které advokátka při poskytnutí právní služby vykoná.


Zpět na služby